Personuppgiftspolicy

Vi som behandlar dina personuppgifter

Vi, MELA LED Smart electronic Solutions AB, ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar eller som vi samlar in om dig.
Vi följer de lagar som gäller för att behandla personuppgifter såsom EU:s dataskyddsförordning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar både uppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in från dig.

Personuppgifter som du lämnar till oss
När du har kontakt med oss genom att använda våra tjänster/köpa våra varor som kontaktperson för din organisation, kontaktar oss via telefon, e-post eller brev, prenumererar på vårt nyhetsbrev, laddar ned material från vår hemsida eller är med vid våra event behandlar vi de personuppgifter du lämnar till oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, mobil och telefonnummer och din e-postadress.

Personuppgifter som vi samlar in från dig
När du besöker vår hemsida och laddar ned material, prenumererar på vårt nyhetsbrev annat kommer
vi att samla in personuppgifter om dig. Det kan röra sig om din IP-adress, vilka undersidor du besökt,
om du öppnat vår e-post.

Varför behandlar vi personuppgifterna och vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Avtal mellan oss och den organisation du företräder
Om du företräder en organisation som vi har en affärsmässig relation med kommer vi att behandla de
personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlat in om dig i och för denna relation. Den rättsliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning; behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse. Detta betyder att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter som företrädare för din organisation går före ditt intresse av att skydda din personliga integritet. Om du inte lämnar dina personuppgifter har vi inte möjlighet att ha en affärsmässig relation med din organisation och att fullgöra våra åtaganden mot organisationen.

Marknadsföring av oss
Vi kommer att behandla ditt namn din e-post adress för att skicka erbjudanden till din organisation om
våra varor/tjänster. De erbjudanden vi skickar innebär en fördel för din organisation. Den rättsliga
grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för att skicka erbjudanden till dig går före ditt intresse av att skydda din personliga integritet.

Bokföring
Vi kommer att behandla uppgifter om de transaktioner som sker mellan din organisation och oss för
bokföringsändamål. Vi kommer av den orsaken att behandla dina personuppgifter Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna följa
bokföringslagen.

Till vem lämnar vi vidare uppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

Förutom av oss kan dina personuppgifter behandlas av andra. Vi lämnar dina personuppgifter till aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner.

Vi behandlar dina personuppgifter inom EU och EES.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vi behandlar personuppgifter så länge som behövs för de ändamål som uppgifterna samlades in men
inte längre. Dina personuppgifter kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. En uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre behövs kan alltså i så fall finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra ingångna avtal med din organisation.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att skicka erbjudanden till dig om oss så länge vi har
ett avtal med din organisation och ett år därefter.

Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år i enlighet med gällande
bokföringslagstiftning.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad vi förklarar ovan om det finns lagkrav, förordning eller
myndighetsbeslut på det.

Tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter

De personuppgifter som vi behandlar lagras och behandlas i enlighet med de säkerhetskrav som lagen
och EU:s dataskyddsförordning ställer

Dina rättigheter

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi har
registrerat om dig. Du kan även när som helst begära att vi rättar uppgifter om dig som är felaktiga. Du
kan också ha rätt att be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig.

Rätt att göra invändningar

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att kontakta oss på
info@melaled.se. Vi kommer då att så långt möjligt sluta behandla dina personuppgifter och radera
dem. Om vi behöver fortsätta behandla uppgifterna för något annat ändamål än direktmarknadsföring
kan vi inte radera uppgifterna.

Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på
info@melaled.se. Du har också rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:
​​​​​​​
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se