Även om alla ansträngningar gjorts för att säkerställa korrekthet och relevans med denna hemsida, kan MelaLED ej ansvara för fel eller förbiseenden i materialet. Vi ber dig gärna meddela MelaLED Marketing Communications Department alla fel eller oklarheter som du upptäcker.

MelaLED presenterar denna hemsida baserad på ett nuläge och ger inga garantier av något slag beträffande utförande och innehåll. MelaLED avvisar alla framställningar och garantier, uttalade eller indirekta, inkluderande men inte enbart begränsade till kommersiella garantier eller lämplighet för ett speciellt syfte. MelaLED garanterar inte heller att information tillgänglig på denna sida är korrekt, komplett eller aktuell.

Förutom om inte speciellt uttalat på denna sida, kan MelaLED (eller något av MelaLED´s bolag), ledning, anställda, agenter eller tredje parts medverkan, sponsor, licenstagare eller annan representant, inte göras ansvarig för skador orsakade i samband med användning av denna sida. Detta är en gemensam begränsning av ansvar och under inga omständigheter kan MelaLED eller annan involverad instans göras ansvarig för någon form av kompensation för direkt, indirekt, tillfällig, speciell eller följdskada förorsakade av användning eller felaktig användning av denna MelaLED´s hemsida, inklusive men inte begränsad till tilliten från en användare av information som presenteras av MelaLED eller som resultat av förlorade data, inkomst eller förtjänst, förlust eller skada av egendom, reklamation från tredje part, misstag, underlåtenheter, avbrott, raderade filer eller e-mails, misstag, defekter, virus förseningar i verksamhet eller överföring, bristande prestanda, kommunikationsbrister, stöld, förstörelse genom ej auktoriserad tillgång till MelaLED´s register, program eller service. Varje användare av MelaLED´s websida godkänner härmed att denna paragraf gäller all tillgång till innehåll, handel och service tillgänglig från MelaLED smart electronic solutions AB.